Kenmerken

 TRUMPF Group

Laserbewerking

Veilige afscheiding van fijn metaalstof en dampen tijdens laserbewerking

De dampen die vrijkomen bij de laserbewerking van metalen door snijden, lassen, markeren of structureren bestaan uit een groot aantal giftige aërosolen en gassen, evenals uit respirabel fijnstof. Deze veroorzaken aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor het bedienend personeel. Bovendien beschadigen en verontreinigen ze de laseroptiek, de aggregaten en het te bewerken product. Dienovereenkomstig worden er hoge eisen gesteld aan de filtertechniek op het gebied van lasers en laserbewerking.

Herding-filtersystemen scheiden door een zuivere oppervlaktefiltratie aantoonbaar zelfs de fijnste stoffracties betrouwbaar af.
In combinatie met een effectieve rookafzuiging worden mens, machine en milieu duurzaam beschermd tegen schadelijke emissies. Herding filtermedia genereren absoluut constante bedrijfsomstandigheden, hebben een enorm lange levensduur en blijven, afhankelijk van het proces, meer dan 15 jaar in bedrijf. Het gebruik van het Herding sinterlamellenfilter levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de arbeidsveiligheid en de milieubescherming.

Duurzaam
Lange levensduur

Constante bedrijfsomstandigheden

Energie-efficiëntie door lage reinigingsdruk

Schone lucht door de laagste emissie waarden

Compact ontwerp

Actieve gezondheidsbescherming door veilige scheiding

Duurzame, bewezen technologie

Processen

 TRUMPF Group

Veilige filtratie voor alle processen van laserbewerking

De door lasers uitgevoerde bewerking en verwerking van metalen vereisen verschillende snij-, las- en/of markeerprocedures en dus ook diverse lasertechnieken. De kenmerken van de af te scheiden emissies hangen grotendeels af van de lasertechnologie en het vermogen. Bovendien kunnen de te bewerken platen of metalen structuren olieachtig zijn of verontreinigd met resten van dieptrekvetten. De resulterende emissies hebben navenant fijne korrelgrootteverdelingen en hebben vaak kleverige en brandbare eigenschappen.

De optiepakketten van de Herding-filtersystemen bieden voor elke situatie de optimale systeemconfiguratie voor een betrouwbare afscheiding onder constante bedrijfsomstandigheden. Ze kunnen worden gebruikt bij alle soorten lasermetaalbewerking. Zeer effectieve en specifiek schaalbare vonken voorafscheiders kunnen in de systemen worden geïntegreerd. Zo wordt de veilige afscheiding van zowel de aanwezige vonken als het fijnstof onbeperkt gegarandeerd.

Productieprocessen

  • Lasersnijden
  • Laserlassen
  • Afzuiging van lasrook (lasrobot)
  • Afzuiging van lasrook

Systemen

Objectbeveiliging voor filtersystemen in de laserbewerking

Herding FLAMEBREAK is een objectbeveiliging voor Herding filtersystemen conform richtlijn: VdS 3445 – Brandbeveiliging in ontstoffingsinstallaties, folder schadepreventie. Een brand in het filtersysteem wordt gedetecteerd en gemeld door middel van Herding FLAMEDETECT. Vervolgens wordt de brandbestrijdingsapparatuur in werking gesteld. De taak van dit VEILIGHEIDSCONCEPT is de schade bij brand tot een minimum te beperken.

Herding COMP

Het compacte filtersysteem voor beperkte ruimte

Herding FLEX & Herding SPARKSTOP

De flexibele serie met vonken voorafscheiding

Veiligheidsconcept

Herding FLAMEBREAK Veiligheidsconcept

Branddetectie
Een detectiekabel detecteert de brand zowel bij in bedrijf als bij stilstand van het filtersysteem.

Brandalarm
De signaalverwerking van de branddetectie, de signaaloverdracht naar de brandbestrijdingsunit en de alarmoverdracht naar buiten (als potentiaalvrij contact) wordt uitgevoerd door de besturingseenheid van de branddetectie. Het optische en akoestische alarm bevindt zich direct bij de filterunit. Indien nodig schakelt het filter automatisch uit en wordt het blusmiddel vrijgegeven om de brand te bestrijden.

Brandbestrijding
Met het automatische branddetectie-, alarm- en blussysteem kunnen de meest uiteenlopende stoffen met succes worden geblust.

Opties

Herding MULTICOATER

Bij kleverig en brandbaar stof worden de capaciteiten, waaraan een filtersysteem voor een veilige stofafscheiding moet voldoen, hoger. De gedoseerde toevoeging van geschikte additieven aan het filtratieproces kan zowel het risico van kleven aan het filtermedium als de brandbaarheid van het stof verminderen.

Herding MULTICOATERS zijn pneumatisch bediende doseerapparaten die zorgen voor een gecontroleerde toevoeging van additieven aan het filtratieproces.

Tijdens PRECOATING voorkomt het additief, dat is toegevoegd ter bescherming van het filtermedium, dat kleverige, vochtige en olieachtige stoffen en dampen in direct contact komen met het filteroppervlak en zich daaraan vasthechten.

Bij PASSIVATIE vermindert de toevoeging van een additief de brandbaarheid van het stof. Dispergerende en adsorberende stoffen ondersteunen de verwijdering van vloeibare en gasvormige componenten uit de afgevoerde lucht.

Voordelen

  • Verhoogde procesbetrouwbaarheid
  • Stofvrij vullen
  • Eenvoudige installatie
  • Vermindering van brandgevaar

Modellen

  • MCI 55/1: Capaciteit 55 l
  • MCI / MCD 250 1-4: Capaciteit 250 l voor maximaal 4 filtereenheden

Laserbewerking metaal

Brochure nu downloaden