KORZYŚCI

 stock.adobe.com

Obróbka bloków betonowych

Bezpieczna separacja drobnego pyłu kwarcowego

W ostatnich latach w przemyśle przetwórstwa mineralnego znaczną uwagę poświęca się tematowi szkodliwości drobnego pyłu kwarcowego. Zaostrzone normy i wartości graniczne zwiększają wymagania dotyczące stopnia separacji oraz bezpieczeństwa techniki filtracyjnej i systemów odpylania. Filtr spiekany Herding łączy bardzo wysoką skuteczność filtracji z niezrównaną odpornością na zużycie.

Technologia filtracyjna firmy Herding, oparta na czystej filtracji powierzchniowej, zapewnia trwałą ochronę ludzi i maszyn przed szkodliwymi emisjami produkcyjnymi, niezawodnie oddziela nawet najdrobniejsze frakcje pyłu i bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia produktywności. Media filtracyjne firmy Herding charakteryzują się niezwykle długą żywotnością i w zależności od procesu osiągają okresy użytkowania przekraczające 15 lat. Zastosowanie filtrów stanowi zatem cenny wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Trwały
Długa żywotność

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki możliwości pracy w trybie recyrkulacji

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Zwarta konstrukcja

Aktywna ochrona zdrowia dzięki bezpiecznej separacji

Trwała, sprawdzona technologia

PROCESY

Bezpieczne wydobycie dla wszystkich obszarów

W przemyśle obróbki kamienia trudno jest uniknąć emisji cząstek zawierających krzemionkę i to na różnych etapach procesu. Fragmenty produkcji narażone na emisję powinny być możliwie jak najbardziej odseparowane od innych miejsc pracy, ale w branży bloków betonowych jest to rzadko możliwe, a często wręcz ekonomicznie niewykonalne. Dlatego też nieodzowne są indywidualnie zaprojektowane systemy filtrów i instalacje odpylające, łącznie z efektywnym odbiorem pyłu do odsysania bezpośrednio u źródła. Dzięki gwarantowanej bardzo długiej żywotności i absolutnie niezmiennym warunkom pracy, także w przypadku pyłów ściernych, systemy filtracyjne firmy Herding z filtrem lamelowym ze spieku funkcjonują w całym cyklu technologicznym w sposób wysoce efektywny i niezawodny.

Procesy produkcyjne

  • Transport za pomocą przenośników taśmowych
  • Taśma ważąca/mieszarka
  • Maszyny do formowania kamieni
  • Szlifowanie/kalibrowanie
  • Cięcie/piłowanie
  • Śrutowanie
  • Kręcenie
  • Ageing / stocking abrasion rumble
  • Postarzanie/sztancowanie /obijanie
  • Pneumatyczne napełnianie silosów/bunkier/wysypywanie

ZAŁĄCZNIKI

Herding MAXX

Dla bardzo dużych objętości

Herding FLEX

Elastyczna seria dla wszystkich branż

ZDROWIE

Frakcja A-/PM-4

Krajowe i międzynarodowe instytucje normalizacyjne ustandaryzowały wartości graniczne emisji drobnego pyłu kwarcowego. Ma to na celu trwałe ograniczenie potencjalnego narażenia osób na respirabilną krzemionkę krystaliczną w miejscu pracy. Wielkość pyłów mineralnych, które należy oddzielić, w połączeniu z ich właściwościami ściernymi, stawia wysokie wymagania technologii filtrów i systemom odpylania.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów filtracyjnych opartych na filtracji wgłębnej, opatentowany filtr z płytą spiekaną firmy Herding umożliwia czystą filtrację powierzchniową. Właściwość tę uzyskuje się dzięki powłoce z PTFE jednorodnie osadzonej na powierzchni wytrzymałego korpusu sztywnego z PE jako warstwa filtrująco-aktywna. Emisje ściernych cząstek mineralnych oraz pyły kwarcowe są niezawodnie oddzielane bez uszkodzenia warstwy aktywnej filtra.

Przydatność do recyrkulacji powietrza

Pomiary przeprowadzone przez niezależne instytuty wykazały, że zawartość pyłu A zgodnie z normą DIN EN 481 przy stężeniu czystego gazu dla zawartości drobnego pyłu kwarcowego w systemach filtracyjnych firmy Herding wynosi poniżej 0,005 mg/m³. Potwierdza to, że systemy te mogą być stosowane do recyrkulacji powietrza również w obszarach narażonych na działanie drobnego pyłu kwarcowego.

Możliwa praca w trybie recyrkulacji oraz odzysk ciepła poprzez recyrkulację przefiltrowanego powietrza odlotowego w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia wydajności i oszczędności energii.

Obróbka bloków betonowych

Pobierz broszurę