Korzyści

 TRUMPF Group

Obróbka laserowa

Bezpieczne oddzielenie drobnych pyłów i oparów metalowych podczas obróbki laserowej

Opary powstające poprzez cięcie, spawanie, znakowanie lub nadawanie struktury podczas laserowej obróbki metali składają się z dużej ilości toksycznych aerozoli i gazów, jak również drobnych pyłów frakcji respirabilnej. Powodują one znaczne zagrożenie dla zdrowia personelu obsługującego i, co nie mniej ważne, uszkadzają i zanieczyszczają optykę lasera, agregaty i obrabiany produkt. W zakresie laserów i obróbki laserowej stawiane są odpowiednio wysokie wymagania dotyczące techniki filtracyjnej.

Systemy filtracyjne firmy Herding realizują w eksploatacji czystą filtrację powierzchniową i sprawdzają się w niezawodnym oddzielaniu nawet najdrobniejszych frakcji pyłu. W połączeniu z efektywnym odprowadzaniem dymu ludzie, maszyny i środowisko są trwale chronione przed szkodliwymi emisjami.

Media filtracyjne firmy Herding w perfekcyjnie niezmiennych warunkach eksploatacyjnych charakteryzują się niezwykle długą żywotnością i w zależności od procesu osiągają okres użytkowania przekraczający 15 lat. Zastosowanie filtra spiekanego firmy Herding stanowi zatem cenny wkład w bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska.

Trwałość
Długa żywotność

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki niskiemu ciśnieniu oczyszczania

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Zwarta konstrukcja

Aktywna ochrona zdrowia dzięki bezpiecznej separacji

Trwała, sprawdzona technologia

Procesy

 TRUMPF Group

Bezpieczna filtracja dla wszystkich procesów w obróbce laserowej

Wspomagana laserowo obróbka metali wymaga różnych procesów cięcia, spawania i/lub znakowania, jak również różnych technologii laserowych. Charakter pyłów i oparów, które należy oddzielić, zależy w dużej mierze od technologii i mocy lasera. Ponadto obrabiane blachy lub konstrukcje metalowe mogą być zaolejone lub zanieczyszczone pozostałościami smarów do głębokiego tłoczenia. Powstałe w wyniku takiej obróbki pyły mają drobne frakcje, a często także właściwości kleiste i palne.

Pakiety opcji systemów filtracyjnych Herding oferują w każdym przypadku optymalną konfigurację systemu dla niezawodnego oddzielania substancji szkodliwych, pyłów i oparów w stałych warunkach pracy i znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach laserowej obróbki metali. W systemach można zintegrować wysoce efektywne i specjalnie skalowalne separatory wstępne iskier. W ten sposób można bez ograniczeń zagwarantować bezpieczne oddzielenie powstających iskier oraz drobnego pyłu.

Procesy produkcyjne

  • Cięcie laserowe
  • Spawanie laserowe
  • Odciąganie dymów spawalniczych (robot spawalniczy)
  • Odciąg miejsc spawania

Systemy

Ochrona obiektów dla systemów filtracyjnych do obróbki laserowej

Herding FLAMEBREAK jest systemem ochrony obiektów dla systemów filtracyjnych firmy Herding zgodnie z VdS 3445 – Ochrona przeciwpożarowa w systemach odpylania, ulotka dotycząca zapobiegania szkodom. Pożar w instalacji filtracyjnej jest wykrywany i zgłaszany za pomocą Herding FLAMEDETECT. Następnie uruchamiane są urządzenia przeciwpożarowe. Nasza KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA to minimalizacja szkód w przypadku pożaru.

Herding COMP

Kompaktowy system filtracyjny dla ograniczonej przestrzeni

Herding FLEX & Herding SPARKSTOP

Elastyczna seria z separatorem iskier

Koncepcja bezpieczeństwa

Koncepcja bezpieczeństwa Herding FLAMEBREAK dla systemów filtracyjnych

Wykrywanie pożaru
Przewód detekcyjny wykrywa pożar zarówno w trybie zasysania, jak i podczas postoju systemu filtracyjnego.

Detekcja pożaru
Przetwarzanie sygnału pożaru z przewodu detekcyjnego, przekazywanie go do jednostki gaśniczej oraz na zewnątrz (jako styk bezpotencjałowy) odbywa się w jednostce sterującej detekcji pożaru. Alarm optyczny i akustyczny znajdują się bezpośrednio przy urządzeniu filtrującym. W razie potrzeby następuje automatyczne wyłączenie filtra i uwolnienie środka gaśniczego.

Gaszenie pożaru
W ten sposób dzięki zautomatyzowanym czynnościom: detekcji, alarmowi i uwolnieniu środka można skutecznie gasić pożar powstały z pyłów różnego pochodzenia. Jeśli przy produkcji obecne są pyły wybuchowe, do wyboru oferujemy zarówno prewencyjne, jak i doraźne środki ochronne, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Opcje

Herding MULTICOATER

W przypadku pyłów lepkich i palnych wymagania stawiane systemowi filtracyjnemu w zakresie niezawodnego oddzielania pyłów wzrastają. Dzięki dozowanemu dodawaniu do procesu filtracji odpowiednich dodatków można zarówno zmniejszyć ryzyko sklejania się mediów filtracyjnych, jak i ograniczyć palność pyłów.

Herding MULTICOATER są pneumatycznie sterowanymi urządzeniami dozującymi do kontrolowanego ilościowo dodawania dodatków do procesu filtracji.

Podczas PRECOATING dodatek dodany w celu ochrony mediów filtracyjnych zapobiega bezpośredniemu kontaktowi lepkich, wilgotnych i oleistych pyłów i oparów z powierzchnią filtra i tym samym ich przywieraniu.

W PASSIVATION dodatek do ochrony mediów filtracyjnych zmniejsza palność pyłów. Substancje dyspersyjne i adsorpcyjne wspomagają usuwanie składników ciekłych i gazowych ze spalin.

Zalety

  • Zwiększona niezawodność procesu
  • Bezpyłowe napełnianie
  • Łatwa instalacja
  • Zmniejszenie zagrożenia pożarowego

Modele

  • MCI 55/1: Pojemność 55 l
  • MCI / MCD 250 1-4: Pojemność 250 l do zasilania maksymalnie 4 jednostek filtracyjnych

Laserowa obróbka metalu

Pobierz broszurę